Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne i definicje umowne

1. Regulamin określa szczegółowy zakres i warunki świadczenia usług, w tym tryb postępowania reklamacyjnego.
2.Usługa szerokopasmowego dostępu do Internetu jest publicznie dostępną usługą telekomunikacyjną.
3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a) Abonament - opłata uiszczana przez Abonenta z tytułu świadczenia Usługi za Okres Rozliczeniowy w wysokości i na zasadach zgodnych z Umową.
b) Abonent - podmiot, któremu jest świadczona Usługa na podstawie Umowy.
c) Cennik - "Cennik świadczenia usług", stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Cennik zawiera wykaz Pakietów i innych usług świadczonych przez Usługodawcę w raz z zestawieniem wysokości opłat, ich rodzajem oraz zasadami naliczania.
d) Konsument - osoba fizyczna wnioskująca o świadczenie Usługi lub korzystająca z Usługi dla celów nie związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.
e) Lokal - nieruchomość lub jej część stanowiąca samodzielną funkcjonalnie całość, w której Abonent korzysta z Usługi.
f) Okres Rozliczeniowym - jest okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczonych Usług, rozpoczynający
się i kończący we wskazanych przez Operatora dniach miesiąca kalendarzowego.
g) Pakiet - określona w Cenniku opcja Usługi Podstawowej wraz ze świadczonymi opcjonalnie Usługami Dodatkowymi.
h) Protokół - "Protokół zdawczo-odbiorczy", stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy. Protokół zawiera wykaz Urządzeń, termin i miejsce instalacji Urządzeń oraz termin rozpoczęcia świadczenia Usługi.
i) Regulamin - niniejszy "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZE Z F.U.H AG-net Joanna Mączeńska", stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy. Regulamin zawiera w szczególności zakres i warunki wykonywania Usługi, standardowe warunki umowy, zakres obsługi serwisowej oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
j) Sieć - zespolone systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby Usługodawcy, które umożliwiają świadczenie Usługi poprzez nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju.
k) Standardowe warunki umowy - zakres i warunki świadczenia usługi dostępu do Internetu określone w niniejszym Regulaminie oraz Cenniku.
l) Umowa - "UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ F.U.H AG-net Joanna Mączeńska" zawarta pomiędzy Usługodawcą a Abonentem wraz z Załącznikami. (Regulaminem, Cennikiem, Protokołem o raz ewentualnie Warunkami Promocji).
m) Urządzenia - wymieniony w Protokole sprzęt wraz z okablowaniem, stanowiący Zakończenie sieci, niezbędny do świadczenia Usługi.
n) Usługa - usługa szerokopasmowego dostępu do Internetu świadczona przez Usługodawcę na podstawie Umowy (Usługa Podstawowa) oraz pozostałe usługi opcjonalnie świadczone przez Usługodawcę (Usługi Dodatkowe).
o) Usługodawca - podmiot świadczący Usługę na podstawie Umowy - F.U.H "AG-net" Joanna Mączeńska, 32-04 0 Świątniki Górne, ul. Stawowa 1,
NIP: 944-216-50-33.
p) Warunki Promocji - specjalne warunki świadczenia Usługi przyznane Abonentowi, mające pierwszeństwo przed Standardowymi warunkami umowy.
r) Zakończenie sieci - fizyczny punkt, w którym Abonent otrzymuje dostęp do Sieci Usługodawcy.
s) Zamawiający - podmiot wyrażający wolę zawarcia Umowy.
t) Zamówienie - oświadczenie Zamawiającego o woli zawarcia Umowy.
4. Usługodawca wykonuje czynności osobiście oraz przez upoważnionych pracowników. Może zlecić wykonanie czynności innym upoważnionym osobom lub podmiotom zewnętrznym.
5. Strony mogą działać poprzez pełnomocników, na podstawie udzielonych w formie pisemnej pełnomocnictw.
6. Oświadczenia Abonenta związane z Usługą należy kierować na adres Usługodawcy wskazany w umowie.
7. Uprawnienia i obowiązki Abonenta określone w Regulaminie stosuje się odpowiednio do Zamawiającego


§ 2 Zakres i warunki świadczenia Usług

1. Usługodawca świadczy Usługę Podstawową oraz związane z Usługą Podstawową Usługi Dodatkowe.
2. Usługa jest świadczona na obszarze działania Usługodawcy.
3. Szczegółowy zakres Usługi świadczonej Abonentowi o kreśla Umowa.
4. W ramach Abonamentu z tytułu świadczonej Usługi Usługodawca zapewnia:
a) usługę Podstawową, zgodnie z wybranym Pakietem.
b) usługi Dodatkowe, w przypadku ich przypisania do wybranego Pakietu.
c) obsługę serwisową.
5. Usługę Podstawową stanowi usługa szerokopasmowego dostępu do Internetu. Usługa ta polega na udostępni eniu stałego, całodobowego połączenia z ogólnoświat ową siecią komputerową, łączącą lokalne sieci, korzystającą z pakietowego protokołu komunikacyjnego TCP/IP.
6. Usługi Dodatkowe są związane z Usługą Podstawową i mogą obejmować w szczególności: hosting, publiczny adres IP. Z tytułu świadczenia Usług Dodatkowych Usługodawca może pobierać dodatkową opłatę.
7. Obsługa serwisowa obejmuje:
a) instalację Urządzeń i uruchomienie Usługi w celu rozpoczęcia świadczenia Usług.
b) monitoring Sieci.
c) usuwanie usterek.
d) umożliwienie uzyskania informacji o: dostępnych Usługach świadczonych przez Usługodawcę, stanie Usług w ramach Pakietu, realizacji zamówień Abonenta i zgłoszonych usterek.
e) zgłaszanie reklamacji oraz pomoc techniczna w związku ze świadczoną Usługą.
8. Obsługa serwisowa w zakresie wskazanym w § 2 ust. 7 pkt. d i e może być wykonywana w formie telefonicznej, listownej, mailowej, przez panel klienta, BOK
lub innej udostępnionej przez Usługodawcę.
9. W ramach Usługi, Abonent otrzymuje na czas trwania Usługi od Usługodawcy konto poczty elektronicznej (indywidualny adres poczty elektronicznej).
10. Abonent zobowiązuje sie do korzystania z adresu poczty elektronicznej zgodnie z Umowa i Regulaminem
11. W ramach przyznanego Abonentowi adresu poczty elektronicznej istnieje możliwość ustanowienia bezpłatnego przekierowania przychodzących wiadomości na dow olny adres poczty elektronicznej, podany przez Abonenta.
12. Przekierowania, o którym mowa w §2 ust. 11, Abonen t dokonuje samodzielnie, poprzez skonfigurowanie przyznanego konta poczty elektronicznej
w Internetowy m Biurze Obsługi Klienta –www.panel.meganet.com.pl